ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣΚυριότητα Περιεχομένου:
Το σύνολο του περιεχομένου, των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχονται στο Website, ανήκουν αποκλειστικά στη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. (και στον όμιλο εταιρειών της). Τα ηλεκτρονικά έγγραφα, οι φωτογραφίες, η μουσική και κάθε γενικά πνευματικό δημιούργημα που έχει ενσωματωθεί στο Website ανήκει στη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. (και στον όμιλο εταιρειών της), και στα παραπάνω πρόσωπα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στο Website ανήκουν στη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. (και στον όμιλό της) ή/και στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στο Website, και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την βιομηχανική ιδιοκτησία.

Αναπαραγωγή ή εκμετάλλευση του περιεχομένου του website:
Το περιεχόμενο του Website και των υπηρεσιών, που προσφέρονται σε αυτό προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση. Απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E., η οποιαδήποτε χρήση, εκμετάλλευση, δημοσίευση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αντιγραφή με μηχανικό ή άλλο τρόπο, με επεξεργασία ή χωρίς, του περιεχομένου του Website και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η εκτύπωση και αντιγραφή των ιστοσελίδων και του περιεχομένου τους, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά δεν θα αλλοιωθούν, τροποποιηθούν ή μεταβληθούν με οποιοδήποτε τρόπο και μόνον εφόσον προορίζονται για προσωπική χρήση από τον ίδιο τον χρήστη, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης, καθώς και υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής τους, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση από τη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε στοιχείου περιλαμβάνεται στο Website ή websites, που δεν ανήκουν ή δεν ελέγχονται από τη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.ή/και εταιρείες του ομίλου της, ακόμη και με τη μορφή συνδέσμων (links) ή άλλων τρόπων παραπομπής σε websites τρίτων.

Αποσυμπίληση:
Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε επεξεργασία του περιεχομένου του Website, συμπεριλαμβανομένων ιδίως της αποσυμπίλησης (decompilation) του λογισμικού που περιλαμβάνεται σε αυτό ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο επεξεργασία του πηγαίου του κώδικα. Η οπτική απεικόνιση και σχεδιασμός κάθε ιστοσελίδας του Website ανήκει αποκλειστικά στην ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. (και στον όμιλό της). Σε κάθε περίπτωση το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Website παρέχεται στους χρήστες τους αποκλειστικά για προσωπική τους χρήση. Εκτός εάν προβλέπεται ρητά διαφορετικά, τα σήματα, λογότυπα και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα ανήκουν στην εταιρεία ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. (και στον όμιλό της).

Αποθήκευση streaming ή άλλων media:
Σε περίπτωση που οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες streaming media, απαγορεύεται αυστηρά ή με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο αποθήκευση του stream σε τοπικά μέσα κάθε μορφής, εν όλω ή εν μέρει, στην ίδια ή σε άλλη μορφή αρχείου ήχου ή εικόνας (π.χ. wav, wma, mp3, mpeg κλπ) που υπάρχει σήμερα ή θα εφευρεθεί στο μέλλον. Απαγορεύεται επίσης η απόσπαση και αποθήκευση (download) από το Website σε τοπικά μέσα (μηχανικά ή ηλεκτρονικά) φωτογραφιών, λογοτύπων, κειμένων, animations, gifs, ήχων, εικόνων γενικώς, στατικών ή κινούμενων εκτός εάν τούτο ρητά επιτρέπεται και στο μέτρο που αυτό ρητά επιτρέπεται, σε κάθε συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

Ακρίβεια πληροφοριών και στοιχείων:
Διευκρινίζεται ότι το περιεχόμενο του Website είναι ψυχαγωγικό και όχι ενημερωτικό, και ως εκ τούτου οι χρήστες δεν μπορούν να βασίζουν την οποιαδήποτε συμπεριφορά τους στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό, η δε ΜΑΚΕΔΟΝΙA TV ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που κάποια από τις πληροφορίες που έχουν συμπεριληφθεί στο website αποδειχθεί ανακριβής. Δεν ευθύνεται ιδίως για κάθε θετική και αποθετική ζημία των χρηστών και επισκεπτών του Website ή/και του περιεχομένου του. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η ΜΑΚΕΔΟΝΙA TV ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακρίβεια των πληροφοριών που θα ενταχθούν στο Website και θα προέρχονται από την ίδια. Δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για πληροφορίες και στοιχεία που έχουν ενσωματωθεί στο Website και προέρχονται από τρίτους. Δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται από websites τρίτων, προς τα οποία ενδεχομένως το Website να παραπέμπει με συνδέσμους (links) από καιρού εις καιρόν, ούτε εγγυάται προς τους επισκέπτες και χρήστες την καλή εκτέλεση στην παροχή υπηρεσιών ή/και πώληση προϊόντων, την ακρίβεια τυχόν πληροφοριών, την ποιότητα των τυχόν προσφερομένων υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και γενικά τη νόμιμη, καλόπιστη ή ηθική συμπεριφορά των τρίτων, προς των οποίων τα websites ενδέχεται να παραπέμπει με συνδέσμους από καιρού εις καιρόν.

Στοιχειώδεις κανόνες συμπεριφοράς χρηστών σε υπηρεσίες επικοινωνίας:
Οι χρήστες που έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες επικοινωνίας μέσω του Website, όπως σε υπηρεσίες δικτυακών συζητήσεων (chat), ανταλλαγής απόψεων (forum), επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή αποστολής μηνυμάτων με οποιοδήποτε τρόπο, όπως π.χ. με γραπτά μηνύματα φωνητικής τηλεφωνίας (sms) αποδέχονται με την χρήση από αυτούς των εν λόγω υπηρεσιών, ότι θα σέβονται την προσωπικότητα των προσώπων προς τα οποία απευθύνεται η σχετική επικοινωνία τους, και θα απευθύνονται σε αυτά με τρόπο σύννομο, ευγενή και ευπρεπή. Η χρήση προσβλητικών, συκοφαντικών και εν γένει άκοσμων χαρακτηρισμών ή εκφράσεων απαγορεύεται και δίδει το δικαίωμα στην ΜΑΚΕΔΟΝΙA TV ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. να κοινοποιήσει τα στοιχεία των παραβαινόντων στις δέουσες Αρχές και στους θιγόμενους για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων τους, και με την επιφύλαξη του δικαιώματός της να αξιώσει από τον υπεύθυνο κάθε ζημία που τυχόν υποστεί από τέτοια συμπεριφορά. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο διαταραχή των συζητήσεων ή άλλης μορφής επικοινωνιών που γίνονται σε αληθινό χρόνο, με την αποστολή επαναληπτικών ή/και ανούσιων μηνυμάτων (flooding). Αντίστοιχα, απαγορεύεται η αποστολή επαναλαμβανόμενων, ενοχλητικών, συνειδητά υπέρογκων ή ανούσιων μηνυμάτων ή ping packets σε υπηρεσίες μη πραγματικού χρόνου (όπως email και sms) που σκοπεύουν στην επιβάρυνση των συστημάτων μας (bombing, spamming). Σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση η ΜΑΚΕΔΟΝΙA TV ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να εκδιώξει άμεσα τον διαταράσσοντα από την επικοινωνιακή πλατφόρμα έως και να τον αποκλείσει οριστικά από κάθε προσφερόμενη υπηρεσία της, επιφυλασσόμενη για κάθε ζημία που τυχόν υποστεί από τέτοια συμπεριφορά. Τα μηνύματα που καταγράφονται και εμφανίζονται στο Forum αντιπροσωπεύουν τις απόψεις των εγγεγραμμένων χρηστών του Website. Δεν αντιπροσωπεύουν ή εκφράζουν την θέση της ΜΑΚΕΔΟΝΙA TV ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.. Απαγορεύεται ρητά η χρήση οποιαδήποτε υπηρεσίας μας για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από προσωπικό. Ενδεικτικά, απαγορεύεται απολύτως η εκμετάλλευση των επικοινωνιακών και λοιπών υπηρεσιών της ΜΑΚΕΔΟΝΙA TV ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. για προώθηση εμπορικών μηνυμάτων πάσης φύσεως, συμπεριλαμβανομένων και μηνυμάτων σεξουαλικού περιεχομένου (junk mail/sms/messages), είτε πρόκειται για υπηρεσίες αληθινού χρόνου είτε όχι. Σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση η ΜΑΚΕΔΟΝΙA TV ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να εκδιώξει άμεσα τον υπεύθυνο από την επικοινωνιακή πλατφόρμα έως και να τον αποκλείσει οριστικά από κάθε προσφερόμενη υπηρεσία της, επιφυλασσόμενη για κάθε ζημία που τυχόν υποστεί από τέτοια συμπεριφορά. Η ΜΑΚΕΔΟΝΙA TV ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. δεν ευθύνεται απέναντι σε οποιοδήποτε χρήστη ή επισκέπτη για την τυχόν απρεπή, προσβλητική ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο παράνομη συμπεριφορά άλλων χρηστών προς αυτούς.

Ευθύνες:
Υπενθυμίζεται ότι οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται με σκοπό την πρόκληση βλάβης στα συστήματα, το περιεχόμενο, τα επιμέρους στοιχεία και το Website γενικά, όπως επίσης και οποιαδήποτε ενέργεια αποσκοπεί στο να βλάψει τα συμφέροντα, το όνομα, την φήμη, την πελατεία, την τιμή και την υπόληψή της ΜΑΚΕΔΟΝΙA TV ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (ή του Ομίλου της), αποτελούν, μεταξύ άλλων, και ποινικά αδικήματα, και δίδουν το δικαίωμα στην ΜΑΚΕΔΟΝΙA TV ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια κατά των υπαιτίων για την προάσπιση των συμφερόντων της. Το αυτό ισχύει και για κάθε ενέργεια που θα είναι αντίθετη από τις από καιρού εις καιρόν οδηγίες που θα παρέχονται στους χρήστες και επισκέπτες του Website, σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες του, αναφορικά με τον τρόπο χρήσης των προσφερομένων υπηρεσιών.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Επισκεπτών και Χρηστών:
Από καιρού εις καιρόν, η ΜΑΚΕΔΟΝΙA TV ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ενδέχεται να παρέχει προς τους χρήστες των υπηρεσιών της διάφορες φόρμες, στις οποίες αυτοί θα παρέχουν (μη ευαίσθητα) προσωπικά τους στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά ζητούνται για τον σκοπό της καλύτερης εξυπηρέτησης των χρηστών και για κανέναν άλλο σκοπό. Τα ως άνω στοιχεία διαφυλάσσονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, και προστατεύονται με διάφορες τεχνικές μεθόδους, ώστε να μην είναι επιτρεπτή η πρόσβαση τρίτων στα στοιχεία αυτά, εκτός εάν οι ίδιοι οι χρήστες συγκατατεθούν διαφορετικά εγγράφως συμπληρώνοντας θετικά το σχετικό tick-box στις αντίστοιχες φόρμες υποβολής προσωπικών δεδομένων ή αποδεχόμενοι με όποιο άλλο τεχνικό μέσο τη δυνατότητα πρόσβασης τρίτων στις οικείες φόρμες υποβολής στοιχείων. Σε κάθε περίπτωση οιοσδήποτε χρήστης έχει δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσει την διαγραφή των στοιχείων του από το τηρούμενο αρχείο της ΜΑΚΕΔΟΝΙA TV ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.. Επίσης, γνωστοποιείται στους επισκέπτες ότι τηρούνται στοιχεία για την επισκεψιμότητα του Website για στατιστικούς σκοπούς, τα οποία όμως στοιχεία τηρούνται ανώνυμα και δεν εξατομικεύονται ανά επισκέπτη.

Παροχή άδειας για διαφημιστικούς λόγους:
Το maktv.gr διατηρεί ρητώς το δικαίωμα ώστε σε όλες ανεξαιρέτως τις σελίδες περιεχομένου και υπηρεσιών (πχ. newsletter) καθώς και στο δικτυακό χώρο που παρέχει στους χρήστες του για τη δημοσίευση / ανάρτηση περιεχομένου από αυτούς (ενότητες και υπηρεσίες προσωπικού περιεχομένου, επικοινωνίας κλπ), να προβάλλει, το λογότυπό του, να προβάλλει διαφημιστικά-προωθητικά μηνύματα κάθε τύπου, τεχνολογίας, διάστασης, και μεγέθους (stamp, banner, pop up, webover, full view, popup, intersistial, Advertorials, text links, κλπ). Το maktv.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία των χρηστών του με τρίτους παροχείς υπηρεσιών και προϊόντων που διαφημίζονται στο maktv.gr και για την οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή τυχόν προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Αποδοχή Όρων:
Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της ΜΑΚΕΔΟΝΙA TV ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (ιδιοκτήτριας του Website) και του εκάστοτε επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του Website. Κάθε επισκέπτης ή/και χρήστης του Website καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε χρήση των υπηρεσιών του Website μόνο εφόσον (υπό την προϋπόθεση ότι) αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως του παρόντες όρους στο σύνολό τους. Η ΜΑΚΕΔΟΝΙA TV ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα όπως, από καιρό σε καιρό και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, αναθεωρεί τους παρόντες όρους χρήσης, καθώς και όπως τροποποιεί ή/και διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της σε σχέση με το Website με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες του Website. Καμία τροποποίηση των παρόντων όρων δε λαμβάνεται υπόψη ούτε αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και έχει ενσωματωθεί προηγουμένως σε αυτή (ήτοι στους παρόντες όρους χρήσης, όπως εκάστοτε αναθεωρούνται). Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αρμόδια για την επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν σε σχέση με το παρόν, θεωρούνται τα ελληνικά δικαστήρια και οι ελληνικές διοικητικές ή άλλες αρμόδιες αρχές. Εάν οποιοδήποτε τμήμα/μέρος/διάταξη των παρόντων όρων είναι ή καταστεί αντίθετο/η προς το νόμο ή άκυρο/η παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε οποιαδήποτε περίπτωση να θίγεται η ισχύς και εγκυρότητα των λοιπών όρων, οι οποίοι παραμένουν σε πλήρη ισχύ.